Prema Zakonu o radu, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnicama i osobama koje se koriste nekim od sljedećih prava:

  • rodiljnim, roditeljskim, posvojiteljskim dopustom
  • radom s polovicom punog radnog vremena (u slučaju korištenja dodatnog rodiljnog dopusta)
  • radom s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta,
  • dopustom trudnice ili majke koja doji dijete
  • dopustom ili radom s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

odnosno, u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka navedenih prava.

Otkaz je ništetan ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako radnik/ica u roku od 15 dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Ugovor o radu jedino se može otkazati, i to poslovno uvjetovanim otkazom, tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim zakonom. Isto tako, ugovor o radu može prestati smrću poslodavca koji je fizička osoba, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem pojedinca iz registra.

Pravo otkazati ugovor o radu ima trudnica i radnik/ica koji koristi navednena prava, i to izvanrednim otkazom ugovora o radu, međutim, u tom slučaju ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti.

VAŽNO!

U slučaju povrede nekog od navedenih prava, radnica ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava u roku od 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno njezino pravo (dakle, 15 dana od npr. dostave odluke o otkazu). Primjere zahtjeva za zaštitu prava možete pronaći niže na poveznici.

Ako poslodavac ne udovolji radnici u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za zaštitu prava, radnica u sljedećem roku od 15 dana može tražiti zaštitu pred nadležnim sudom. Zahtjev za zaštitu prava radnica obavezno treba podnijeti, i to u navedenom roku, u protivnom neće moći tražiti zaštitu sudskim putem.

Pri podnošenju zahtjeva za zaštitu prava, radnica treba voditi računa o tome da zahtjev poslodavcu pošalje preporučenom poštom s povratnicom kako bi u sudskom postupku bilo nesporno da je zahtjev podnesen unutar roka.