Portal IUS-INFO pravni je portal koji objavljuje najaktualnije pravne sadržaje. U vrijeme epidemije koronavirusom portal je odlučio besplatno ponuditi sav sadržaj vezan uz koronu. Među njima su pitanja i odgovori iz radnog odnosa.

Prenosimo ih u skraćenoj verziji.

1. Koje su obveze radnika u odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova?

- U odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova, obveza je primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima. Radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili znatno ometa u izvršavanju obveza, ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u obavljanju poslova radnik dolazi u kontakt.

2. Koje su obveze poslodavca pri organizaciji rada u slučaju izvanrednog stanja?

- Dužan je osigurati uvjete za siguran rad koji ne ugrožava zdravlje radnika, u ovoj situaciji jednako kao i redovitim uvjetima.

Osim toga, sukladno Odluci o proglašenju epidemije bolesti Covid-19, poslodavac je dužan pratiti upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te preporuke Stožera civilne zaštite RH i drugih nadležnih tijela.

3. Obveze radnika i poslodavca u slučaju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta kojim se određuje samoizolacija?

- Poslodavac i radnik dužni su se u potpunosti pridržavati izdanog rješenja. Neobavljanje ugovorenih poslova ne može biti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

Za vrijeme trajanja samoizolacije, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno posebnom propisu.

4. Koje su mogućnosti poslodavca u slučaju izmijenjenih okolnosti zbog epidemije bolesti?

- Poslodavac bi, u svrhu očuvanja zaposlenosti i radnih mjesta te provođenja mjera zaštite od širenja virusa, u skladu sa Zakonom o radu mogao drukčije rasporediti i organizirati radno vrijeme, skratiti ga, uvesti smjenski rad ili rad u timovima.

5. Plaćeni dopust

- Pravo na plaćeni dopust utvrđuje se u skladu sa Zakonom o radu.

6. Neplaćeni dopust

- Neplaćeni dopust koji podrazumijeva mirovanje radnog odnosa radnika, poslodavac bi mogao utvrditi, ali na zahtjev radnika. Iako nema obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja, poslodavac ih može, ne odjavljujući radnika, uplaćivati na najnižu osnovicu.

7. Prekid rada

- Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje nije odgovoran. Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

Uzimajući u obzir odluku o proglašenju epidemije Covida-19 te preporuke Stožera civilne zaštite, mišljenja smo da bi poslodavac mogao donijeti odluku na temelju koje radnici ne bi bili u obvezi rada, sve dok su takve mjere na snazi, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće tim radnicima u punom iznosu.

8. Može li poslodavac odrediti rad od kuće?

- Jedan od važnih sastojaka ugovora o radu je mjesto rada. Međutim, u slučajevima znatno promijenjenih okolnosti, a koje se nisu mogle predvidjeti niti spriječiti, kakva je pandemijsko širenje koronavirusa, poslodavac i radnik mogli bi na određeno vrijeme sporazumno izmijeniti odredbe o mjestu rada, ali isključivo dok traju te okolnosti.

9. Je li poslodavac dužan u slučaju rada od kuće radniku osigurati uvjete za rad?

- Obveza je poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika te radnom vremenu i odmoru.

10. Ostvaruje li radnik pravo na plaću pri radu od kuće?

- U slučaju rada od kuće, ostvaruje pravo na svoju ugovorenu plaću.

11. Koje su obveze poslodavca u odnosu na provođenje mjera zaštite na radu?

- Stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik obavlja poslove s malim rizicima za poslodavca, nije objekt namijenjen za rad, pa se stoga ne može zahtijevati ispunjenje svih sigurnosnih zahtjeva za mjesto rada.

12. Kako poslodavac vodi evidenciju o radnom vremenu radnika koji radi od kuće?

- Poslodavac je obavezan voditi točnu evidenciju o radnom vremenu radnika, bez obzira gdje obavlja svoje poslove. Nema zapreke da evidenciju vodi i sam radnik, no odgovornost za točno vođenje evidencije je na poslodavcu.

13. Kako poslodavac vodi evidenciju o radnom vremenu radnika u slučaju privremenog prekida obavljanja poslova, odnosno rada radnika?

- U takvim slučajevima, poslodavac će evidentirati vrijeme i sate zastoja, odnosno prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

14. Može li poslodavac zbog nastalih teškoća u poslovanju svojeg radnika uputiti na rad kod drugog poslodavca ("posuditi" ili premjestiti)?

- Ne postoji mogućnost jednostrane odluke poslodavca o premještanju. Bez obzira na to što je proglašena epidemija bolesti Covid-19, ustupanje radnika bilo bi moguće samo ako je riječ o povezanim poslodavcima u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

15. Može li poslodavac radnika uputiti na korištenje slobodnih dana umjesto isplate prekovremenih sati?

- To nije regulirano Zakonom o radu nego može biti predmet uređenja kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako nije uređena takva mogućnost, može doći u obzir isključivo ako na to pristane sam radnik.