Usporedni prikaz prava iz kolektivnih ugovora za navedena poduzeća dostupan je u proširenom obliku u PDF-u, a za radnike Hrvatskih autocesta pojedina prava koja su između potpisa dvaju zadnjih kolektivnih ugovora rasla objedinjena su i prikazana i u obliku letka.

Letak je orijentiran na prikaz materijalnih prava koja su u podružnici Hrvatske autoceste rasla aktivnostima NCS-a, a odnose se na osnovicu za izračun plaće, koeficijente, regres, uskrsnicu, uplatu u III. mirovinski stup, naknadu za topli obrok, solidarne pomoći, naknade za odvojeni život i troškove prijevoza na posao i s posla.  

Izrada usporednih prikaza provedena je u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.