Prije svega, u privitku sporne odluke stoji izjava koja nije bila dijelom same odluke, a potpisom te izjave radnici se odriču prava iz ugovora o radu i Kolektivnog ugovora, što smatramo nezakonitim.

Sam tekst odluke sadržava brojne odredbe koje također smatramo nezakonitima. Posebno je problematično određivanje rada operativnih radnika budući da nije definirano kada se radi o aktivnoj pripravnosti od osam sati dnevno, je li ona u I., II., ili III. smjeni i kada je to radnik obavezan odazvati se na posao. Budući da odlukom nisu predviđeni plaćeni dodaci na noćni rad ili smjenski rad, za pretpostaviti je da bi to bilo samo u prvoj smjeni od 7.00 - 15.00 sati, što bi značilo da ako je radnik bio u aktivnom dežurstvu u I. smjeni, a pozove ga se raditi u neku drugu smjenu, onda on ostvaruje 8 ili 12 sati prekovremenog rada s obzirom da se radi o radnicima koji rade u smjenskom radu, a koji se obavlja kontinuirano 24 sata.

Onim radnicima koje je poslodavac rasporedio na rad od kuće, a da to nisu sami zatražili napominjemo da je poslodavac po Zakonu o radu obavezan osigurati uvjete i sredstva za rad od kuće, odnosno da imaju pravo tražiti da im se osiguraju računalo, stolac i internet.

Pozivamo članice i članove da se u slučaju bilo kakvog zakidanja za postojeća prava jave Sindikatu za savjet i podršku.